0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

Устав

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

УСТАВ

 

на Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”

Преамбюл

„Българска социалдемокрация” е социалдемократическа партия.

Нейна висша политическа цел е изграждането в България на общество на свободата, справедливостта, равенството и солидарността.

Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ се стреми към реализация ценностите на социалната демокрация и непрестанно развитие на демократизацията  във всички сфери на живота, с оглед превръщането на България във високо развита европейска страна.

Нов текст: „Партията е неразделна част от европейската и световна общност  на левите и социалдемократически партии“, изм. с Решение на XIVти Конгрес, 20.02.2016г.

Стар текст: Партията е неразделна част от общността на обединените в Социалистическия интернационал партии.

ГЛАВА I

НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛИ

Нов текст: Чл.1./1/ Наименованието на партията е партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ (БСДЕ), изм.  С Решение на XIVти Конгрес, 20.02.2016г. във връзка с удостоверение за уникалност на име с изх. 30/20.03.2015г. от СГС.

Стар текст: Чл.1./1/. Наименованието на партията е Партия “Българска социалдемокрация”, (БСД).

Във връзка с тази промяна на всички места в настоящия Устав се подменя: Партия “Българска социалдемокрация”, (БСД) с „Партия Българска Социалдемокрация – Евролевица“, (БСДЕ).

/2/. Нейната дейност се осъществява на територията на Република България.

/3/Седалището на партията е: гр.София, бул.”Арсеналски” № 123, офис 3

Чл.2 /1/. Партийният цвят е зелен;

/2/. Символите на партията са стилизирана червена роза и бяла лястовица;

/3/. Знамето на партията е зелено.

/4/. Партийният химн е “Интернационалът”

Чл.3. Печатът на партията е зелен, в средата е символът, а в кръг е изписано името на партията.

Чл.4. Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” се образува в съответствие с чл.7 от Закона за политическите партии за неопределен срок.

Чл.5. Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” е юридическо лице и се представлява от своя председател.

Чл.6. Непосредствени цели на партията са чрез участие в местната, изпълнителната и законодателната власт да се стреми към социална хармония и устойчиво развитие, междуетническа толерантност и ускорен икономически растеж.

ГЛАВА II

 

ЧЛЕНОВЕ, СИМПАТИЗАНТИ И ДОБРОВОЛЦИ

ЧЛЕНСТВО

Чл.7 /1/. Член на партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”  може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, който приема нейните Програма и Устав;

/2/. Членството в БСДЕЕ   е индивидуално, по постоянен или настоящ адрес в общинска (районна) организация. То се осъществява чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от Националния партиен съвет(НПС);

/3/ Членството в Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица” може да бъде  осъществено  и по електронен път чрез издаването на персонална, електронна членска карта за участие в дейността на клубовете за електронно членство, които са  със статут на териториални  партийни организации в състава на Общинската партийна организация.

Процедурите по придобиването на електронно членство в партията се уреждат в Правилник за електронно членство в БСДЕ , приет от Националния партиен съвет.

/4/. Всеки член може да членува само в една общинска (районна) организация;

/5/. Общинският (районен) съвет на БСДЕ с решение, в срок от един месец от подаване на заявлението, се произнася по членството на кандидата.

/6/. Членство възниква след като одобреният от ОбС на БСДЕ  кандидат бъде вписан в книгата за членския състав нa Общинската организация, заплати еднократен встъпителен членски внос и получи членска книжка;Членство в БСДЕ може да се придобива и чрез решение на Националния съвет след становище на Изпълнителния съвет , само в общини в които няма общински организации на БСДЕ.

/7/. Отказ за членство може да бъде обжалван в 14(четиринадесет) дневен срок от уведомяването пред Общинската контролна комисия, която трябва да се произнесе в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Чл.8. Членство в друга политическа партия не се допуска.

Чл.9./1/. Членството се прекратява при напускане, отпадане, изключване, или по силата на закон;

/2/. Напускането се обявява с писмено заявление до общинското ръководство;

/3/. Отпадането става при неплащането на членски внос и неучастие в живота на организацията без уважителни причини повече от 6 (шест) месеца, което се констатира по документи от общинското ръководство;.

/4/. Изключването е акт на крайна мярка спрямо член на партията, когато са доказани негови действия за разрушаване структури на партията, грубо нарушение на партийния Устав или след осъждането му с влязла в сила присъда за углавно престъпление; както и за участието в листи за съветници или депутати на други партии и коалиции, за които няма решение на съответния партиен орган.

/5/. Решението за изключването се взема от общинската организация или от Националния партиен съвет за неговите членове и членовете на НКК.

/6/. Лица, избрани от Конгреса в национални партийни органи, могат да отпаднат или да бъдат изключени от общинска организация само след решение на съответния национален орган за започване на процедура по чл.9, ал.3 или ал.4. Решението или отказът да се приеме такова се обсъжда и гласува на първото заседание на НПС след депозиране на писмено искане /ал. 7/.

/7/. Членството в партията може да се прекъсне при определени случаи, предвидени в закон или в уставите на други организации, и да се възстанови при отпадане на причината. Решението за прекъсване на членството се заявява лично от партийния член и се регистрира в Общинската организация. Решението за възстановяване на членството се приема от съответната общинска организация.

/8/ Член на БСДЕ, който не плаща членски внос в продължение на 6 /шест/ месеца, губи правата си.

/9/ До 6 /шест/ месеца от момента на прекратяване на членството по ал. 5, то може да бъде възстановено след плащане на неплатения членски внос до момента на възстановяване.

Чл.10. Симпатизанти и доброволци.

При осъществяване на дейността си партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ осигурява форми на взаимодействие с максимално широки кръгове от гражданското общество извън партийните структури. Всеки пълнолетен български гражданин, който не е ангажиран с партийно членство може да придобие статут на симпатизант или доброволец.

1. Симпатизантите имат право да участват във формирането на политически позиции, да инициират политически кампании и да търсят подкрепа за тях, както и да подкрепят и защитават партийната политика и участват активно в обществени, партийни и други прояви, организирани от БСДЕ или свързани с партията.

2. Придобилите статут на симпатизант се включват в регистър към Националния партиен съвет при заявено писмено съгласие от тяхна страна.

2.2. Симпатизантите могат да се включват в работата на партийните организации и органи с право на съвещателен глас.

2.3. Симпатизантите имат право да бъдат издигани от партийните структури, като кандидати на партията в избори за местни и национални органи на властта.

3. Статут на симпатизант придобиват всички, които са доказали своята лоялност и активност в публични прояви, при свободно и отговорно изразяване на оценки и мнения.

3.1. Придобилите статут на симпатизант имат право на съвещателен глас при изработване и обсъждане на партийната политика.

4.  Доброволците  се регистрират в подкрепа на конкретни политически кампании и мероприятия на партията или на нейни кандидати при официални предизборни кампании от национален или местен характер.

5. Доброволците се водят на отчет в регистрите на общинските и областните партийни съвети и са част от кадровия масив на партията.

6. Доброволците участват в организирането и провеждането на конкретни мероприятия от политическите и предизборните кампании, но не могат да избират и да бъдат избирани в листите на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“.

ГЛАВА III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.11. Членът на БСДЕ има право:

1.на пълна информация и свободна дискусия;

2. да избира и да бъде избиран в органите на партията;

3.  Да бъде издиган като кандидат на БСДЕ за всички видове избори по реда предвиден в този устав;

4.да участва в разработването и осъществяването на политиката на партията;

5.да отправя питания и заявления до всички органи на партията и да получава отговор;

6.на защита от страна на партията, ако е преследван по политически причини;

7.на защита на членските си права.

Чл.12. Членът на БСДЕ е длъжен:

1.да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните и контролни органи;

2.да плаща редовно членския си внос.

3.да участва в политическите инициативи на партията.

Чл.13. За нарушения на устава Общинският или Националният партийни съвети могат да налагат наказания, както следва:

1. Забележка;

2. Отстраняване и забрана за заемане на партийна длъжност за срок до две години;

3. Изключване.

4. Наказанието може да бъде обжалвано в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Общинската или Националната контролна комисия, която трябва да се произнесе в 14 (четиринадесет)дневен срок.

ГЛАВА IV

СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО

Чл.14./1/.Основната структура на партията е общинската (районна) организация, която се състои от всички членове на територията на общината.

/2/. На територията на една община (район) може да има само една партийна организация.

/3/. Членовете се сдружават в клубове, на териториален принцип и по интереси, за което е необходимо решение на общинското (районното) ръководство.

/4/. Общинския съвет на БСДЕ се стреми да изгражда клубове във всички населени места на общината, а по възможност и по избирателни райони и секции.

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.15 /1/. Общинската организация на партия “Българска социалдемокрация  – Евролевица” се формира от най-малко два клуба и 20 редовно регистрирани члена на партията.

/2/.Общинската организация може да има има право на печат и банкова сметка, след решение на НПС.

Чл.16.Общинската организация има правата да решава всички въпроси на територията на общината, отнасящи се до организационно-политическата й дейност, изграждането на партийни структури, местната власт, освен ако те не противоречат на националната партийна политика.

Чл. 17./1/. Ръководен орган на общинската организация е общото събрание;

/2/. Общото събрание на общинската организация се свиква с решение на Общинския партиен съвет. В организации над 100 члена Общинският съвет има право да определя и нормата на делегатско представителство;

/3/. Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината членове на общинската организация или избраните делегати.

/4/. Извънредно общо събрание се свиква по инициатива на не по-малко от 1/3 (една трета) от членовете на организацията, заявена писмено пред Общинския партиен съвет или с решение на НПС.

Чл.18. Общото събрание на общинската организация:

1. избира и освобождава председател и Общински партиен съвет в състав от 3 (три) до 11 (единадесет) члена; председател и Общинска контролна комисия в състав от 3-5 члена;

2. избира делегати за конгреса по норма на представителство, определена от Националният партиен съвет;

3. издига кандидати за изборни длъжности в Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”;

4. Приема ежегодно финансов план за дейността на общинската организация, включително план за събиране на членски внос и отчет за работата на Общинския партиен съвет;

5. решава въпросите за възникване на членството, отпадане, изключване или възстановяване на членството на своите членове.

6. Издига кандидати за органите за местно самоуправление и обсъжда най-малко два пъти годишно отчет за дейността на общинските кметове, зам. кметове и общинските съветници, избрани с листата на партията.

7. Прави предложения за кандидати, за народни представители и други публични длъжности.

8. Общинският партиен съвет ръководи дейността на Общинската (районната) организация между Общите събрания;

9. По предложение на председателя Общинският партиен съвет избира от състава си зам.председатели, секретар и ковчежник.

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНИТЕ С РАЙОННО ДЕЛЕНИЕ

Чл.19 . Органи на общините с районно деление.

/1/ Общини с районно деление са: София, Пловдив и Варна

/2/. Събранието в общините с районно деление се провежда с всички членове или на делегатски принцип по решение на Градския или Националния партиен съвет. Квотата на делегатите от районите се определя от Градския партиен съвет на общините с районно деление.

/3/. Събранието се свиква най-малко веднъж годишно по решение на Градския партиен съвет, или по искане на 1/3 от районните организации.

Събранието е редовно, когато на него присъствуват повече от половината от регистрираните членове

/4/. Събранието в общините с районно деление:

1. Избира /освобождава/ председател за срок от две години, който представлява общинската организация на партията в общините с районно деление, подготвя, свиква и председателства събранието;

2. Избира /освобождава/ Градски партиен съвет в състав от от 7-15 души

3. Избира /освобождава/ председател и градска контролна комисия в състав 3-5 члена.

4. Утвърждава кандидати за кметове, общински съветници измежду предложените от районите кандидати и одобрява лица за други изборни длъжности в общината;

5. Избира Изборен щаб за местни избори, който в София, Пловдив и Варна е и за парламентарни избори;

/5/. Градски партиен съвет на общините с районно деление

1. Градския партиен съвет на общините с районно деление се състои от избрания председател, съвета и от председателите на районните организации.

Освен избраните членове на Градския партиен съвет (по ал. 4) в него по право влизат неговия председател и председателите на районните организации

2. Градския партиен съвет заседава най-малко веднъж в месеца . В заседанията участват представителите на БСДЕ в местната власт.

3.Градският партиен съвет избира от своя състав от 4 до 6 члена ръководство

/6/. Градски партиен съвет на общините с районно деление.

1. Градския партиен съвет на общините с районно деление приема и осъществява политическа програма за общината, координира политическата дейност на районните ръководства, осъществява връзка с НПС и участва в кампаниите за местни, президентски и парламентарни избори.

2. Градския партиен съвет на общините с районно деление се отчита най-малко веднъж годишно пред събрание.

/7/ Общото събрание на членовете на БСДЕ в районите на София, Пловдив и Варна избират от своя състав Районни съвети от 7 до 11 души. Те представляват БСДЕ пред органите на местната власт и организират дейността на своите членове чрез клубове по местоживеене и по интереси.

/8/. Районните организации отчисляват част от членския внос за Градския партиен съвет по норма определена от Общото събрание на градската организация.

ОБЛАСТЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Чл.20./1/. Областният партиен съвет се формира на административната територия на областта и се състои от председателите на общинските партийни съвети в съответната област и по един избран представител на общинските организации, които имат повече от 50 члена числен състав, членове на НПС от областта, избрани народни представители и общински съветници със съвещателен глас;

/2/. Председателят на Областния партиен съвет (градският партиен съвет) представлява партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” пред областния управител и другите държавни органи в областта и в контактите с други политически сили.

/3/. Заседанията на Областния партиен съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

/4/ Областният партиен съвет избира /освобождава/ председател, зам. председатели и секретар;

/5/.Областният партиен съвет има право на печат и банкова сметка, ако за това има решение на Националния партиен съвет

/6/. Областният партиен съвет се свиква на заседание от своя председател, с решение на НПС или с подписка на 1/3 от своите членове.

/7/. Издига кандидати за изборни длъжности в партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”

/8/. Областният партиен съвет номинира кандидатите за народни представители в съответния избирателен район и ги предлага на Националния партиен съвет за окончателно решение.

ГЛАВА V

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.21. Ръководни и контролни органи на партията са:

1.Конгресът.

2. Националната конференция.

3. Националният партиен съвет.

4. Национална контролна комисия.

Конгрес

Чл.22./1/. Върховен орган на Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” е Конгресът;

/2/. Конгресът действа на делегатски принцип:

1. Квотата на делегатите от общините (районите) за конгреса се определя по норма, определена от Националния партиен съвет.

2. Делегати на Конгреса по право са членовете на НПС, НКК и на Парламентарната група, които са членове на партията; председателите на общинските (районните) организации, както и председателите на общините с районно деление.

Чл.23./1/.Конгресът се свиква от Националния партиен съвет не по малко от един път на две години;

/2/.Освен от НПС конгрес може да се свика с:

– подписка на не по-малко от половината от делегатите на последния редовен конгрес или 1/3 (една трета) от общинските организации

/3/ Свикването на редовен конгрес се оповестява не по-късно от два месеца предварително, като се съобщава датата и мястото на провеждане.

Чл.24./1/.Конгресът на Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”:

1. приема Програмата на партията;

2. приема, изменя и допълва Устава на партията;

3.разглежда, обсъжда и одобрява отчета на Националния партиен съвет и Парламентарната група на партията и отчета на НКК;

4.приема решения по въпроси, отнасящи се до партийния живот, политиката и стратегията на партия “Българска социалдемокрация” парламентарната дейност и други поставени въпроси, отнасящи се до гражданското общество;

5.избира /освобождава/ председател на партията ;

6. Избира /освобождава/ главен секретар на партията.

7.избира /освобождава/ членове на Националния партиен съвет;

8. избира /освобождава/Национална контролна комисия;

9.разглежда и решава жалби против решения на НПС и НКК;

10.приема решениe за прекратяване на партията, в случаите изброени в Закона за политическите партии.

/2/.Конгресът е редовен, ако присъстват повече от половината от делегатите и приема своите решения с обикновено мнозинство.

Национална конференция на Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”

Чл.25./1/.Председателите на Областните и Общинските съвети на БСДЕ, членовете на Националния партиен съвет, народните представители, министри, областни управители, зам. Областни управители, кметове, общински съветници и НКК образуват състава на Националната конференция на партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”.

/2/.Националната конференция на партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” се свиква от Националния партиен съвет или по предложение на 1/3 (една трета) от Областните партийни съвети, най-малко 30 (тридесет) дни преди определената дата по обявен предварителен дневен ред;

/3/Националната конференция може да обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с политиката на партията, с изключение на:

– промяна на Устава на партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”;

– промяна на Програмата на партия “Българска социалдемокрация – Евролевица”;

– избор на ръководни органи.

/4/Националната конференция е редовна, ако присъстват повече от половината от състава й и приемат своите решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Чл.26./1/.В периода между конгресите, дейността на партията се ръководи от Национален партиен съвет (НПС);

/2/.Решенията на НПС са задължителни за членовете, структурите и ръководствата на партията;

Нов текст /3/ НПС се състои от 63 члена и се избира за срок от 2 /две години / изм.  С Решение на XIVти Конгрес, 20.02.2016г

Стар текст : /3/ НПС се състои от 70 члена и се избира за срок от 2 /две години/.

/4/ В състава на НПС се включват:

Председателят на БСДЕ

Квота – 28 представителя – по един от регион, които се избират от Конгреса.

/5/

Нов текст: Останалите 34 се избират от общата квота, предложени от комисия по предложенията за  кандидати  за ръководни постове в партията и делегатите на конгреса. /изм. с Решение на XIV Конгрес на БСДЕ, 20.02.2016г./

Стар текст: Останалите 41 се избират от общата квота, предложени от Комисия по предложенията за  кандидати  за ръководни постове в партията и делегатите на конгреса.

/6/.Избрани се считат членовете, получили най-много от действителните гласове, отчетени във всяка една от квотите, определени в чл.26 ал.4 и ал. 5.

/7/.В случай на отпадане на член на НПС, неговото място се заема от следващия по брой действителни гласове кандидат от съответната квота;

/8/.НПС заседава не по-малко от 4(четири) пъти в годината и избира от своя състав председател на НПС и секретар.

/9/.Националният партиен съвет се свиква по решение на председателя на партията, с подписка от най-малко на 1/3 (една трета) от неговите членове или по решение на Изпълнителния съвет;

/10/.Националният партиен съвет се свиква най-малко 7 (седем) дни преди определената дата с писмено известие; или с факс съобщение; или с e-mail; или по телефон до неговите членове и съобщен предварително дневен ред.

/11/. Освен предвидените по чл. 9 случаи, член на НПС се освобождава поради безпричинно отсъствие от 3 (три) заседания.

 

Чл.27. Национален партиен съвет:

1. Приема  правилници за приложение на настоящия устав.

2.Определя правилата и ръководи кампаниите за местни, парламентарни и президентски избори;

3.Утвърждава листите на кандидатите за народни представители по пропорционалната система и кандидатите за народни представители по мажоритарната.

4. утвърждава кандидатите на БСДЕ за други публични длъжности.

5. По предложение на председателя на партията избира/освобождава/ заместник-председатели и ковчежника на партията;

6. Избира и освобождава членовете на Изпълнителния съвет на партията;

7. Избира главни редактори и директори на издания и научни звена към партията;

8. Контролира изпълнението на решенията на Изпълнителния съвет;

9. Контролира изпълнението на приетите от него решения и решенията на Изпълнителния съвет.

10. Обсъжда и приема отчета на Изпълнителния съвет;

11. Образува помощни органи, комисии и др. и определя функциите им;

12. Координира дейността на всички обществени съвети, сдруженията, обединенията и клубовете по интереси от национален и местен характер.

13. Чрез уеб-сайта на партията дава възможност за изява и политическа инициатива на интернет-общностите и социалните мрежи ангажирани с идеите на социалдемокрацията;

14. Изпълнява и други функции, възложени му от Конгреса.

15. Утвърждава годишния бюджет на партията, обсъжда и приема отчета на ИС за изпълнение на този бюджет.

16. Не по-малко от 30 на сто от членовете на НПС следва да бъдат жени или младежи до 30 годишна възраст.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.28.Изпълнителният съвет е постоянен орган на Националния партиен съвет на партията, който се ръководи от решенията на Конгреса,Националната конференция, Националния партиен съвет, и е в състав до 17 члена, в т.ч.Председател, главен секретар, заместник-председатели , ковчежник.

Чл.29./1/.Изпълнителният съвет:

1. Организира и координира текущата дейност на партията;

2. Осъществява помощ и контрол на структурите на партията;

3. Организира политически акции и предизборни кампании;

4. Изпълнява бюджета на партията;

5. Ръководи оперативно администрацията;

5. Ръководи оперативно административния апарат на партията;

6. Отчита се за дейността си пред НПС;

7. Изпълнява и други функции, възложени му от НПС

/2/.Изпълнителният съвет се отчита текущо пред Националния партиен съвет за основните си дейности.

Председател, главен секретар, заместник-председатели и ковчежник

Чл.30. /1/. Председателят на партията:

– ръководи в съответствие с този Устав изпълнението на решенията на конгреса, НПС и Изпълнителния съвет;

– Председателят представлява партията, съгласно ЗПП.

– Председателят е работодател на администрацията по смисъла на Кодекса на труда;

– При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от главния секретар или посочен от него заместник председател;

– При подаване на оставка, напускане или смърт функциите на председател се поемат от един от заместник председателите на партията, определен от НПС, който свиква конгрес в срок от три месеца.

/2/.Председателят на партията се отчита пред Конгреса и Националната конференция.

Чл.31.  Заместник председателите заместват председателя, когато това им е възложено, или при негово отсъствие и изпълняват възложените им по направления от НПС функции.

Чл.32. Главен секретар:

-организира изпълнението на решенията на Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет, свързани с организационното състояние на общинските и областни съвети на партията

-подготвя заседанията на ръководните органи, НПС и ИС, и осъществява оперативен контрол по изпълнение на решенията.

–       Ръководи оперативната дейност на партия и предизборния щаб на партията;

–      Подпомага се в своята ръководна дейност от координатори по основни сектори на политика;

–      Ръководи дейността на областните координатори;

Чл.33.Ковчежникът:

–      организира финансовата дейност на партията и изпълнението на бюджета и осъществява текущ контрол върху приходите и разходите по приетия бюджет.

–      Представлява партията в отношенията и със Сметна палата.

 

ГЛАВА VI

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.34./1/. Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове;

/2/. В случай че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения;

/3/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас, освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение;

/4/. Гласуването при вземането на решения е явно, освен ако съответното събрание не реши да е тайно;

/5/. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна и друга връзка гарантираща установяване на самоличността му и позволява участието в обсъждането и вземане на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ГЛАВА VII

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 35. /1/ Националната контролна комисия е контролен орган на БСДЕE.

/2/ Националната контролна комисия се състои от 3 члена, избирани от Конгреса.

/3/ Членовете на НКК се избират за срок от 2 години.

/4/ Членовете на НКК избират помежду си председател и Оперативно бюро в състав от 5 (пет) члена. /изм. с Решение на XIV Конгрес на БСДЕ, 20.02.2016г./

Стар текст: Членовете на НКК избират помежду си председател, двама заместник-председатели и Оперативно бюро в състав от 7 до 11 члена.

/5/ При едновременен избор на кандидати за членове на НПС и на НКК, предпочитания за включването в съответния партиен орган е право на избрания.

/6/ По възможност Минимум 30 % от членовете на НКК са жени.

чл. 36. Националната контролна комисия:

1. Следи спазването на Устава и програмните документи на БСДЕ и изпълнението на решенията на Конгреса, Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет на БСДЕ и внася своите становища;

2. Взема решения по дейността на НПС за изтеклия период;

3. При необходимост подготвя мотивиран доклад до НПС за разпускане на общински (районни) партийни организации;

4. Прави предложения пред НПС, Конгреса или Националната конференция за отмяна на противоуставни решения на ИС ;

5. Извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на БСДЕ веднъж годишно или по искане на Председателя на партията;

6. Наблюдава работата на общинските съветници и кметовете, избрани с бюлетината на БСДЕ от гледна точка на съблюдаването на уставните норми за взаимодействие между партийните органи и представителите на партията в местната власт;

7. Контролира дейността на щатните сътрудници на централата и на Главния счетоводител (ковчежник) на БСДЕ и се произнася за целесъобразността при изпълнение на възложените им от НПС правомощия;

8. Проверява отчетността и деловодната работа на областните и общинските партийни организации;

9. Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;

10. Периодично информира за дейността си Изпълнителния съвет;

11. Подготвя и представя Отчет за своята дейност пред Конгреса на БСДЕ;

12. НКК поне веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на НПС и на ОблПС и на тяхните органи;

13. Годишните разходи на НКК са част от бюджета на партията;

14. Приема Правилник за контролната дейност в БСДЕ.

Чл. 37. /1/ Председателят на НКК ръководи заседанията на комисията и координира дейността и.

/2/ Председателят на НКК участва във всички заседания на НПС и на ИС на БСДЕ с право на съвещателен глас.

/3/ При невъзможност лично да присъства председателят на НКК посочва друг член на НКК, който да го замества.

Чл. 38. Председателите на общинските контролни комисии присъстват на заседанията на общинските съвети със съвещателен глас.

Чл. 39. Членовете на НКК присъстват на заседанията на областните партийни съвети със съвещателен глас.

Чл. 40. НКК се свиква от нейния председател или по писмено предложение на една трета от членовете й.

Чл. 41. /1/ Всяка Общинска (районна) партийна организация избира своя Контролна комисия (ОбщКК) в състав от 3 до 5 члена, която е подотчетна на нея.

/2/ ОбщКК по изпълнението на своите преки контролни функции е подчинена на НКК и се явява нейно местно структурно звено.

/3/ Всеки 6 (шест) месеца се отчита пред НКК за извършената своя дейност – писмено или устно.

/4/ Председателите на общинските (районните) КК са задължени да участват във всички мероприятията, които организира НКК за тяхната квалификация и уеднаквяване на методиката на работа. Както и да участват във всички организационни събирания, организирани от председателя на НКК.

Чл. 42. /1/ Срокът за разглеждане на делата от НКК е три месеца.

/2/ Срокът за разглеждане на жалбите от ОбщКК е един месец.

Чл. 43. /1/ Решенията на ОбщКК могат да се обжалват пред НКК в срок от 14 дни.

/2/ Обжалването на решението не спира изпълнението на решението.

/3/ Отмяната на вече взето решение на ОбщКК става с решение на НКК.

/4/ При неудовлетворяване на потърпевшия от решението на НКК то се обжалва пред Конгреса или Националната конференция на партията.

ГЛАВА VIII

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ НА

ПАРТИЯТА И ПАРЛАМЕНТАРНАТА И ГРУПА

Чл.44./1/. Парламентарната група на Партия “Българска социалдемокрация” се ръководи в своята дейност от Програмата на партията, Решенията на Конгреса, Националната конференция и Националния партиен съвет;

/2/. Парламентарната група на партията обсъжда предложението на НПС за ръководството й;

/3/. Парламентарната група на партията приема правилник за своята дейност и за работата на отделните й членове, в който на групата и членовете се осигурява самостоятелност на поведението в ежедневната дейност на Народното събрание;

/4/. Парламентарната група на Партия “Българска социалдемокрация” се отчита за своята цялостна дейност пред Конгреса или Националната конференция на партията, а текущо пред Националния партиен съвет.

ГЛАВА IX

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПАРТИЯТА С ЖЕНСКИ, МЛАДЕЖКИ И СТУДЕНТСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.45. НПС осъществява координацията, съдейства и подпомага създаването и дейността на женски, младежки и студентски сдружения със социалдемократическа ориентaция, както и на други неправителствени организации;

ГЛАВА X

ИНФОРМАЦИОННО – ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ

ЗВЕНА НА ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”

Чл. 46. /1/. Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” осъществява собствена информационно-издателска дейност.

/2/ Партия “Българска социалдемокрация” поддържа интернет страница, на която публикува официалните позиции на ръководството, публичните регистри съгласно изискванията на ЗПП.

/3/. Конкретните издания – информационен бюлетин, вестник, списание и др., както и техните директори и главни редактори, се утвърждават от НПС.

Чл.47. /1/. Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” може да създава собствени научни звена, които да разработват стратегически и тактически.

/2/. Решенията за създаване на научни звена на Партия “Българска социалдемокрация – Евролевица” и техните ръководители се утвърждават от НПС.

/3/.НПС учредява фонд за награждаването на активни членове на партия “Българска социалдемокрация  -Евролевица” във връзка с нейната издателска дейност.

ГЛАВА XI

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИИ

Чл.48./1/.По предложение на председателя на партията, НПС избира ковчежник;

/2/. По предложение на председателите на общините с районно деление председателствата им избират общински ковчежници;

/3/. Общинските председатели на партията и ковчежниците са единствените лица, които имат право да приемат дарения за финансирането на партията и носят отговорност за правилното изграждане , разпределение , разходване и отчитане на целевите и годишни бюджети.

Ежемесечно на общи събрания се отчитат пред ръководствата;

/4/. Общински, градски, районни и областни съвети на БСДЕ тримесечно представят в централата на партията финансови отчети , както и списъците на дарителите и размерът на даренията по чл. 23 , ал.1 , т. 3 и 4 от ЗПП;

Чл.49./1/. НПС и общинските съвети на БСДЕ набират партийни средства от членски внос и други собствени приходи, разрешени от закона;

/2/. Събраните средства се изразходват от ИС и местните ръководства в съответствие с решенията на съответните събрания при спазване на действащото законодателство;

/3/. Събирането и разходването на средства се осъществява по инструкция, предложена от НПС

/4/. Ковчежникът изготвя годишен финансов отчет, който се утвърждава от Националната партиен съвет и се внася за одит и в Сметната палата.

Чл. 50./1/. НПС определя размера на членския внос и реда за неговото събиране;

/2/ Събраните финансови средства чрез набирането на членски внос се разпределят, както следва:

– 40% в общинската партийна организация;

– 30 % в Областния партиен съвет;

–  30 % в Националния партиен съвет.

/3/. Всеки член плаща индивидуален членски внос;

Чл.51./1/. Имуществото на партията се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книжа и други права и задължения;

/2/. Имуществото се стопанисва в съответствие с действащите законови разпоредби;

/3/. То е единно и се контролира пряко от ковчежника и Изпълнителния съвет;

/4/. Финансирането се извършва от собствени приходи, държавната субсидия, приходи от фондонабиращи мероприятия, заеми от банки в размер до 2/3 от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година , дарения и завещания от физически лица , членски внос, собствени недвижими имоти , издателска дейност , както и от продажба и ползване на интелектуална собственост , продажба и разпространение на печатни , аудио и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание , лихви по парични депозити в банки.

/5/ Финансирането на партията се извършва по ред и начин ,  съответстващ на действащото законодателство на Република България.

/6/  Партия „Българска социалдемокрация” създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. Дарителите, видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. декларация от лицата по  т. 1 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;

3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;

4. членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия;

5. лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

6. притежаваните недвижими имоти;

7. разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;

8. годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.

/7/ Обстоятелствата по чл.50, ал. 6 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.

/8/ Публичността на регистъра по чл.50, ал.6 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

 

ГЛАВА XII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав е приет на Конгрес на Българската Евролевица, състоял се на 28 февруари и 1 март 1998 г., и е допълнен и изменен на Конгрес на Българската Евролевица на 3 и 4 юни 2000 г., изменен и допълнен на Конгрес на Българската Евролевица на 22 март 2003 г., изменен и допълнен на Конгрес на партия “Българска социалдемокрация”на 11 и 12 март 2006г., изменен и допълнен на Конгрес на партия „Българска социалдемокрация” на 24 октомври 2009 г., изменен и допълнен на Конгреса на партия „Българска Социалдемокрация“ на 23 февруари 2013г. ., изменен и допълнен на Конгреса на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ проведен на 20.02.2016г. и влиза в сила от деня на неговото приемане, като се вписва в съда по Закона за политическите партии.

Настоящият Устав с отразените в него изменения се удостоверява от Председателя на партия “ Българска социалдемокрация – Евролевица“ г-н Александър Трифонов Томов.

Подпис:……………………./Ал.Томов/

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *