0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

2022, Национална конференция, Програма за ускорено икономическо развитие на България

февруари 26, 2023от Захари Руженов0
PXL_20220723_103355335-300x225

Програма за ускорено икономическо развитие на България

/2023-2030г./

 

В периода 2019-2022г.  икономическият екип на партия „БСД – Евролевица“ разработи принципно нова и неприлагана в България „Програма за ускорено икономическо развитие“. Тази програма беше обновена през пролетта на 2022г. в контекста на настоящата глобална икономическа криза, високата инфлация и възможната рецесия в Европа.

Програмата за ускорено развитие е базирана на опита на редица други страни (Дания, Финландия, Ю. Корея и др.), които за кратък период от време са постигнали много висок икономически растеж и са преодолели изоставане от по-ранни етапи. В Резолюция # 2 на Националната партийна конференция на ПП „БСД – Евролевица“ публикуваме резюме от основните цели и проекти на Програмата.

Първо. Основна цел на Програмата е увеличаването на националните темпове на растеж до 6-7% от 2023г. Това може да се постигне само ако при подготовката на бюджета за 2023г. бъдат извършени съществени промени спрямо бюджетите за 2022г. Промяната е принципна –  рязка смяна на ролята на държавата от продавач на активи и разпределител на средства, към държава съзидател и лидер във възстановяването и изграждането на нова българска индустрия и селско стопанство.

Задачата, която си поставяме е в периода 2023-2030г. да имаме постоянно изпреварващи темпове на растеж спрямо другите европейски и източноевропейски страни. Чрез т.нар. „нишови инвестиции“  ще изградим нови перспективни сектори и производства на икономиката, които ще играят ролята на влекачи за цялата икономика. Средствата за това ще бъдат от привличането на инвестиции на крупни мултинационални компании, заемни целеви средства и минимални бюджетни и капиталови разходи.

Икономическият екип на „БСД – Евролевица“ е разработил 15 проекта (всеки над 1 млрд. лв.), които играят ролята на „влекачи“ на цялата икономика. Задачата е около тези национални приоритети да обединим най-добрите български учени, специалисти и мениджъри.

Второ. Чрез увеличаването на темповете на растеж съществени икономии на разходите за администрация и пазарно преструктуриране възнамеряваме да сведем инфлацията през 2023г до нормалните 3-4% годишно. Това ще изисква и престукрурирането на макрорамката в бюджета за 2023г.

Трето. Водеща цел на Програмата за ускорено развитие е догонването по заплащане на труда на другите източноевропейски страни до края на 2026г. Това е подробно разработен от нас модел, който се основава на следните принципи:

–         Изпреварващи темпове на растеж;

–         Активна държавна регулация на заплащането на труда;

–         Обвързване на държавните помощи за бизнеса със заплащането на труда;

–         Приемането на законови критерии за експлоатация на труда и борба срещу „сивия“ сектор.

Целта на тази програма е да догоним по заплащане на труда страни като Румъния, Словакия, Чехия и Унгария само за няколко години. Става дума за догонване и като сходни велични за цялата страна и за отделни сектори на икономиката. Заплащането на труда следва да се превърне в основен критерий при допускането на чужди инвеститори в страната, както при издаването на държавни разрешителни и лицензии за започване на икономическа дейност.

Увеличаването на доходите в страната е пряко обвързано с повишаване на темповете на растеж. Илюзия е, че доходите у нас могат да се повишат съществено чрез нов дълг или само с нямаляване на корупцията. Ето защо „БСД – Евролевица“ рязко се разграничава от популистки партии и лидери, които само обещават нови пенсии и заплати, без да могат да обяснят произхода на средствата за това. Политическа лъжа е и тезата, че доходите в България могат да се увеличат съществено само ако се спрат кражбите и корупцията по високите етажи на властта. Разбира се, ние се нуждаем от битка с корупцията, но това далеч не е достатъчно да догоним по-напредналите икономики.

Партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ се обявява и за нова стратегия в областта на пенсионното осигуряване. Подкрепихме увеличаването на пенсиите през 2021-2022г., но не намираме за нормално над 50% от разходите за пенсии да идват от бюджета, а не от осигуровки. Ясно е, че делът на разходите за пенсии в общия бюдет трябва да спадне – но не за сметка на размера на пенсиите, а за сметка на увеличените приходи в бюджета.

Четвърто. През изминалите две десетилетия нито едно правителство (НДСВ, БСП, ГЕРБ) не прие, нито следваше програми за нови работни места. Намираме това за груба грешка, включително и от практиката на правителството на Кирил Петков.

Икономическата алтернативна стратегия на „БСД – Евролевица“ предполага ежегодни програми за нови работни места от 2023г., при това високоплатени такива. Тези програми са обвързани с националните стратегически проекти, както и със стратегията за повишаване на доходите.

Пето. Програмата на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ е насочена към поетапно намаляване на социалната диференциация в страната. Днешна България е не само най-бедната страна в Европа, но и с най-голяма пропаст между бедни и богати. Тази програма съдържа поредица от инициативи като:

–         Въвеждане на прогресивен подоходен данък, както е в повечето европейски страни;

–         Въвеждането на необлагаем минимален доход;

–         Нова държавна политика за помощ към лица отговарящи на критериите за бедност;

–         Планове за довеждане на броя на бедните в България до минимални велични отговарящи на стандартите на европейските страни.

Шесто. Програмата за ускорено икономическо развитие на ПП „БСД – Евролевица“ предвижда съществени промени в данъчната система. Тя съдържа:

–         Постепенно повишаване на ролята на  преките данъци за сметка на косвените. Този преход следва да се извърши постепенно и в контекста на неизбежната, според нас, консолидация на европейската данъчна система.

–         Ключов елемент на данъчната реформа е замяната на „плоския“ данък с прогресивен. Нашите анализи покават, че при предлаганите от нас необлагаем мимимум и три прогресивни ставки, бюджетните приходи ще се увеличат.

–         Решаваща реформа, която предлагаме е пълна дигитализация на данъчната система и единен дигитален данъчен контрол върху всички български фирми;

–         Особено място ще отделим на т.нар. „данъчни оазиси“ за фирми, които инвестират големи средства и създават нови работни места.

Седмо. В средата на 2022г. можем ясно да кажем, че България се нуждае от обновена енергийна стратегия. Екипът на „БСД – Евролевица“ е готов за диалог с всички заинтересовани страни. Ние се нуждаем от нова енергийна стратегия за следващите 25-30 години, което да съотвества на новите геополитически реалности.

През първия етап в следващите 5-10 години българската енергетика следва да се базира на:

–         Атомната енергетика, която според нас, може да достигне до 50% от общото потребление;

–         Въглищните ТЕЦ, чийто относителен дял бавно ще намалее до 25%.

–         Възобновяемите зелени енергии и преди всичко фотоволтаици, които следва да стигнат не по-малко от 15% през 2030г.

–         Деверсифицирани газови доставки – около 10%. През втория етап, българската енергетика следва да премине към нов тип енергийни източници, включително производството на зелен водород. Това обаче означава още сега да инвестираме средства и усилия в това направление. Българската научна мисъл, нашите университети имат достатъчен потенциал да започнем овладяването на новите типове енергии още сега.

Осмо. Икономическият екип на ПП „БСД – Евролевица“ има програма как да увеличим кредитите за българската икономика и по-специално за малкия и среден бизнес. Недопустимо е повече да изтичат в чужбина гигантски банкови средства (средно 5-6 млрд. евро през последните 10г.), с обяснението, че в страната няма достатъчно печеливши проекти и авторитетни фирми. Ние сме готови да предложим на българските банки (90% с чуждестранни собственици) достатъчно значими проекти и механизми, за да ги ангажираме в това, което наричаме „Голямата промяна“. Целта е увеличаването на депозитите на българските граждани и фирми да води до по-голяма кредитна активност и подкрепа за малкия и среден бизнес, а не обратното.

Реформите в банковия сектор са неотделими от влизането на страната в еврозоната. Вече 25 години ние живеем в условията на Валутен борд или на тясно обвързване на българския лев с еврото. Сега, когато сме близо до самата Еврозона е от изключително значение да използваме прехода за привличане на мащабни капиталови и преки инвестиции.

Девето. Решаващ сектор за увеличаване на темповете на растеж е селското стопанство.

Реформата, която предлагаме до 2030г. е транформирането на аграрния сектор от производство на суровини (главно зърнени култури) към производство на храни и преди всичко биохрани. Това изисква не само нови инвестиции и сериозни законодателни промени. По наши оценки само от тази реформа можем да увеличим БВП на страната с 4-5 млрд. евро годишно.

Десето. Всичко това предполага промяна на мястото на българската държава в икономическия живот на страната.

Убедени сме, че моделът на т.нар. „либерален“ капитализъм е вече изчерпан. Невъзможно и нецелесъобразно е и да одържавяваме отново икономиката. Нито „чистия пазар“, нито централизираната власт могат да отговарят на новото време. Идва времето на нов тип държавни регулации, които не ограничават свободата на бизнеса, а му помагат и го стимулират. Модерната държава е държава на стимулиране на технологичния прогрес, на подпомагане на бизнеса, на премахване на монополизма и другите деформации на пазара.

Голямата промяна настъпва! Нашата програма за ускорено развитие е ядро на тази промяна!

 

23.07.2022г.

Икономически екип на БСДЕ:

 

проф. Александър Томов – СУ

проф. Гарабед Минасян – БАН

проф. Ганчо Ганчев – ЮЗУ

проф. Иван Станков – Тракийски университет

проф. Гена Велковска – БАН

проф. Лъчезар Аврамов – БАН

проф. Андрей Захариев – Стопанска академия „Свищов“

проф.  Стоян Проданов –Стопанска академия „Свищов“

доц.Виктор Йоцов- БАН

д-р Радослав Радославов – ЮЗУ

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *